شرایط عمومی افتتاح حساب شرایط عمومی افتتاح حساب

هرشخصی که به سن 18 سال تمام رسیده و یا حکم رشد او از دادگاه صالحه صادر شده باشد می تواند به نام خود و یا کسانی که تحت ولایت و قیومیت او باشند در بانک انواع حسابهای پس انداز وسپرده را افتتاح نماید . ضمنا"‌ افرادی که 12 سال تمام داشته باشند شخصا" می توانند نسبت به افتتاح حساب پس انداز قرض الحسنه اقدام نمایند .


* لازم به توضیح است که به منظور افتتاح مسکن کارت قرض الحسنه داشتن حداقل سن 15 سال الزامی است.

 

  • گشایش انواع حساب های پس انداز و سپرده مستلزم قبول شرایط و امضاء کلیه اوراق مربوطه و کارت افتتاح حساب توسط افتتاح کننده حساب می باشد .
  • افراد می توانند به وکالت از طرف سایر اشخاص (اعم از حقیقی وحقوقی ) با قبول شرایط عمومی وارایه وکالت نامه رسمی که در آن گشایش حساب موردنظر ذکرشده باشد نسبت به افتتاح حساب اقدام نمایند .
  • افتتاح حساب برای اطفال صغیر بوسیله ولی وقیم و برای محجور وغایب و مفقودالاثر توسط امین منصوب از طرف دادگاه امکانپذیر است .
  • درمورد اشخاص بیسواد الصاق عکس به کارت نمونه امضاء و دفترچه حساب الزامی است. در مورد این اشخاص مهر آنان جایگزین نمونه امضاء خواهد بود.
  • دو یا چند نفر بطور مشترک می توانند نزد بانک نسبت به افتتاح  حساب های پس انداز قرض الحسنه و جاری اقدام نمایند در اینگونه حسابها می باید سهم هریک از دارندگان حساب و همچنین نحوه برداشت از حساب (با امضاء چه کسانی برداشت انجام شود) مشخص باشد . درصورتی که سهم هریک از دارندگان حساب یا نحوه برداشت معین نباشد در اینصورت سپرده بالسویه متعلق به دارندگان حساب می باشد و برداشت از آن فقط با امضاء کلیه دارندگان امکانپذیر است .
  • افتتاح حساب،انجام انتقال و یا اشتراک انواع حساب های سپرده گذاری سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی، ویژه،بلندمدت و حساب های سپرده گذاری ممتاز صرفاً فیمابین بستگان نزدیک امکان پذیر می باشد.

توجه : افتتاح انواع حساب های صندوق پس انداز مسکن ، مسکن جوانان و صندوق ساخت مسکن به صورت مشترک صرفا با بستگان نزدیک (پدر، مادر، خواهر، برادر، همسر، فرزند، پدربزرگ، مادربزرگ، نوه) امکان پذیر است.

 
- اشخاص حقوقی نیز می توانند نسبت به افتتاح انواع حسابهای پس انداز و سپرده اقدام نمایند . افتتاح حساب بوسیله صاحبان امضاء مجاز و ارائه مدارک ذیربط صورت می گیرد .
افتتاح انواع حساب‌ها برای اطفال صغیر توسط اشخاصی غیر از ولی و قیم

الف -افتتاح حساب‌های سپرده سرمایه گذاری (حساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت، بلندمدت و ممتاز)، برای اطفال صغیر توسط افرادی غیر از ولی و قیم:
حساب‌های ذکرشده به نام افتتاح‌کننده حساب ( مادر یا غیر ) و به نفع صغیر افتتاح می شوند.
در افتتاح حساب‌های ذکرشده، افتتاح‌کننده حساب می‌تواند حق هرگونه برداشت از حساب (اعم از اصل و منافع) را از خود سلب نماید یا برای خود محفوظ نگه دارد.
با عنایت به اینکه در افتتاح حساب‌های ذکرشده از صیغه شرعی "عهد" استفاده می‌شود لذا چنانچه افتتاح‌کننده حساب قبل و یا بعد از رسیدن طفل به سن تعیین شده فوت نماید، وجوه حساب و منافع آن جزو ماترک افتتاح‌کننده حساب منظور نخواهد شد.
در صورت فوت طفل صغیر قبل از رسیدن به سن تعیین شده، موجودی حساب و منافع آن متعلق به افتتاح‌کننده حساب بوده و افتتاح‌کننده حساب حق برداشت از حساب را نیز خواهد داشت.
درصورت فوت طفل بعد از رسیدن به سن تعیین شده، موجودی و منافع حساب، متعلق به وراث طفل خواهد بود.

ب-افتتاح حساب صندوق پس‌انداز مسکن ، حساب صندوق پس‌اندازساخت مسکن و حساب پس‌انداز مسکن جوانان
افتتاح حساب‌های ذکرشده برای اطفال صغیر توسط اشخاصی غیر از ولی، مادر و قیم امکان‌پذیر نمی‌باشد.

 
در حساب‌های ذکرشده که توسط مادر برای طفل صغیر افتتاح می‌شود:


الف ) چنانچه تاریخ اخذ تسهیلات بعد از سن تعیین شده توسط مادر، باشد:
*در صورتی که تاریخ اخذ تسهیلات قبل از سن قانونی طفل باشد، اعطای تسهیلات به صغیر، با ولایت و قیمومیت ولی یا قیم وی امکان‌پذیر می‌باشد.
*درصورتی که تاریخ اخذ تسهیلات، سن قانونی یا بعد از آن باشد، اعطای تسهیلات صرفاً به فرزند امکان‌پذیر می‌باشد.

 
ب ) چنانچه تاریخ اخذ تسهیلات قبل از سن تعیین‌شده در برگ افتتاح حساب توسط مادر، باشد:
* در صورتی که مادر حق برداشت از حساب را از خود سلب ننموده باشد، پرداخت تسهیلات به مادر امکان‌پذیر می‌باشد بدیهی است چنانچه مادر قصد اخذ تسهیلات به نام فرزند صغیر را داشته باشد، دخالت ولی قهری یا قائم مقام وی در این خصوص ضروری می‌باشد.

ج- افتتاح حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز:
اشخاصی غیر از ولی و قیم می‌توانند برای طفل صغیر حساب قرض الحسنه پس‌انداز افتتاح نمایند.

 
توضیح 1: حق برداشت از حساب صغیر تا رسیدن به سن 18 سال تمام یا ارایه حکم رشد از محاکم صالحه با ولی قهری و در صورت نداشتن ولی قهری با قیم او می‌باشد.
توضیح 2: در مواردی که مادر به نام فرزند صغیر خود حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز افتتاح نماید، حق برداشت تا رسیدن صغیر به سن 18 سال تمام یا ارایه حکم رشد از محاکم صالحه فقط با مادر است.

تاریخ ویرایش1396/11/28- 9:45