اطلاعات تماس مدیران استان اطلاعات تماس مدیران استان

مدیر شعب استان چهارمحال و بختیاری
آدرس پستی : شهرکرد- بلوار طالقانی- ساختمان مدیریت بانک مسکن
تلفن : 038-32240012
نمابر : 038-32243615
مدیریت شعب استان چهارمحال و بختیاری - معاون
آدرس پستی : آدرس پستی : شهرکرد- بلوار طالقانی- ساختمان مدیریت بانک مسکن
تلفن : 038-32241013
نمابر : 038-32243615