راهنمای رفع سوء اثر از سوابق چکهای برگشتی اشخاص راهنمای رفع سوء اثر از سوابق چکهای برگشتی اشخاص

بر اساس بخشنامه های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کلیه امور مربوط به رفع سوی اثر چکهای برگشتی اشخاص صرفاً از طریق شعب و واحدهای تابعه بانکها به صورت ذیل امکان پذیر می باشد:
1-تامین موجودی

2-ارایه لاشه چک برگشتی

3-ارایه رضایت نامه محضری ذی نفع چک به بانک

4-واریز مبلغ چک به حساب جاری ومسدود نمودن آن به مدت 24 ماه

5-ارایه نامه از مراجع ثبتی ذی صلاح موضوع ماده 183 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرای و رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی

6-ارایه حکم قضایی مبنی بر رفع سوی اثر از سوابق چک برگشتی

 

دریافت فلوچارت

 

تاریخ ویرایش1398/9/9- 8:46