تغییرات در سرمایه تغییرات در سرمایه

1-تغییر در سرمایه 96/03/07

2-سرمایه بانک با افزایش 50 هزار میلیاردی، از مبلغ 735ر80 به مبلغ 735ر130 تغییر یافت.

تاریخ ویرایش1399/1/16- 8:45