مدت اعتبار اوراق ممتاز استفاده از تسهیلات مدت اعتبار اوراق ممتاز استفاده از تسهیلات

مدت اعتبار اوراق ممتاز استفاده ازتسهیلات مسکن :
 
  

با توجه به تمهیدات بهداشتی و همچنین تاکید برکاهش ترددهای غیر ضروری مردم به دلیل موضوع شیوع ویروس کرونا در اسفند ماه سال گذشته و فروردین ماه سالجاری، برخی از مشتریان و دارندگان اوراق تسه در فروش اوراق مذکور طی زمان مقرر با مشکل مواجه شده و متضرر شدند. از این رو ، اعتبار اوراق گواهی استفاده از تسهیلات در نماد تسه 9611، تسه 9612، تسه 9701 و تسه 9702 جهت خرید و فروش در بازار سرمایه تا 15/05/99 و جهت ثبت در خواست تسهیلات تا تاریخ 15مرداد ماه سال جاری تمدید شده است.

 

 

تاریخ اعتبار جهت ثبت درخواست تسهیلات توسط شعبه

تاریخ اعتبار جهت خرید و فروش در بازار سرمایه

نماد

تاریخ جدید

تاریخ قبلی

تاریخ جدید

تاریخ قبلی

1399/05/15

1398/12/15

1399/04/15

1398/11/15

9611

1399/05/15

1399/01/15

1399/04/15

1398/12/15

9612

1399/05/15

1399/02/15

1399/04/15

1399/01/15

9701

1399/05/15

1399/03/15

1399/04/15

1399/02/15

9702