شرایط ملک-سن ساختمان شرایط ملک-سن ساختمان

 الف- يكسان‌سازي حداكثر قدمت ساختمان‌هاي مشمول تسهيلات:


پس‌انداز مسكن جوانان و اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن

اعطاي سقف تسهيلات فروش اقساطي خريد مسكن از محل حساب پس انداز مسکن جوانان همانند سقف تسهيلات از محل ارائه اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن در حالات انفرادي و زوجين بر روي املاك با حداكثر قدمت 25 سال امكان‌پذير گرديد. در خصوص املاك بيش از 25 سال قدمت و حداكثر تا 30 سال، سقف تسهيلات قابل پرداخت از محل حساب پس‌انداز مسكن جوانان در شهر تهران، مراكز استان‌ها و شهرهاي بالاي 200 هزار نفر جمعيت و ساير مناطق در تسهيلات انفرادي به ترتيب 800، 600 و 400 ميليون ريال و در تسهيلات زوجين به ترتيب 1600، 1200 و 800 ميليون ريال و دقيقاً مطابق سقف تسهيلات از محل اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن در اين املاك تعيين مي‌گردد .

توضيح: پرداخت تسهيلات از محل حساب پس‌انداز مسكن جوانان توأم با اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن در حالات انفرادي و يا زوجين در املاك تا 25 سال ساخت و ايضاً بيش از 25 سال و حداكثر تا 30 سال ساخت، معادل سقف تسهيلات از محل اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن در اين گونه املاك امكان‌پذير مي‌باشد.
يادآوري: سقف تسهيلات قابل پرداخت از محل اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن در شهر تهران، مراكز استان‌ها و شهرهاي بالاي 200 هزار نفر جمعيت و ساير مناطق بر روي واحدهاي حداكثر تا 25 سال قدمت در تسهيلات انفرادي به ترتيب 1000، 800 و 600 ميليون ريال و در تسهيلات زوجين به ترتيب 2000، 1600 و 1200 ميليون ريال (هر يك از زوج و زوجه به ترتيب 1000، 800 و 600 ميليون ريال) تعيين گرديده است.


صندوق پس‌انداز مسكن

اعطاي سقف تسهيلات از محل صندوق پس‌انداز مسكن در حالات انفرادي يا زوجين در املاك با حداكثر قدمت 30 سال ساخت (با توجه به سقف تسهيلات پايين‌تر نسبت به ساير محصولات اعتباري) امكان‌پذير گرديد. ضمناً اعطاي تسهيلات از محل صندوق پس‌انداز مسكن توأم با اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن تا سقف تسهيلات از محل اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن بلامانع مي‌باشد.


صندوق پس‌انداز مسكن يكم

 حداكثر قدمت ساختمان‌هاي مشمول تسهيلات صندوق پس‌انداز مسكن يكم به تنهايي و يا به صورت توأم با ساير تسهيلات (حساب‌هاي تعهدي، اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن و ...) تغييري نيافته، كماكان 20 سال مي‌باشد.
خاطرنشان مي‌سازد املاك بيش از 30 سال قدمت مشمول دريافت تسهيلات فروش اقساطي مسكن (تعهدي، اوراق و ...) نمي‌گردند.
نكته: در خصوص پرداخت تسهيلات بدون سپرده به گيرندگان سقف تسهيلات فروش اقساطي خريد مسكن از محل اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن در حالات انفرادي و يا زوجين، در صورتي كه تسهيلات به صورت توأم با ساير حساب‌هاي صندوق پرداخت گردد، پرداخت تسهيلات بدون سپرده مازاد بر تسهيلات از محل اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن- به دليل عدم پرداخت تمامي تسهيلات از محل اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن- امكان‌پذير نخواهد بود. ضمناً در پرداخت تسهيلات بر روي املاك بيش از 25 سال ساخت نيز، با توجه به سقف تسهيلات پايين‌تر در اين املاك، پرداخت تسهيلات بدون سپرده موصوف فاقد موضوعيت خواهد بود.


ب- تسهيل در ضوابط تعويض وثيقه تسهيلات فروش اقساطي مسكن:

هر چند تعيين حداكثر قدمت ملك در زمان اعطاي تسهيلات، امري ضروري مي‌باشد ليكن در مقطع تعويض وثيقه، بررسي وضعيت ملك معرفي شده جديد از لحاظ مطابقت آن با شرايط عمومي وثايق غير منقول از جمله قابليت ترهين، ارزنده، سهل‌البيع، بلامعارض، مفروز و شش‌دانگ بودن ملك كافي به مقصود مي‌باشد. بنابراين چنانچه تعويض وثيقه املاك در رهن بانك (بابت تسهيلات فروش اقساطي مسكن) بدون دريافت تسهيلات جديد (اعم از مابه‌التفاوت تسهيلات و يا تسهيلات مجدد علاوه بر انتقال مانده بدهي تسهيلات قبلي) مورد درخواست باشد، فارغ از محل وقوع ملك (منطقه جغرافيايي مبدأ و مقصد تعويض وثيقه) و نوع تسهيلات قبلي (صندوق پس‌انداز مسكن يكم، پس‌انداز مسكن جوانان و يا ساير حساب‌هاي تعهدي، اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن و يا تسهيلات بدون سپرده و ...)، بررسي و تعيين قدمت ملك معرفي شده جديد ضروري نمي‌باشد. بر اين اساس، صرفاً ملك جديد با دارا بودن شرايط زير مشمول ترهين به عنوان وثيقه تسهيلات مي‌گردد:
1- پلاك جديد معرفي شده ضمن داشتن پايانكار ساختماني معتبر، بايستي حائز شرايط عمومي پذيرش اموال غير منقول به عنوان وثيقه تسهيلات از جمله قابليت ترهين، ارزنده، سهل‌البيع، بلامعارض، مفروز و شش‌دانگ باشد.
2- 80 درصد ارزش ملك معرفي شده بايستي تكافوي باقي‌مانده مطالبات بانك (مانده بدهي حين‌الفسخ تسهيلات) را بنمايد.
3- مدت باقي‌مانده بازپرداخت تسهيلات، بيشتر از 3/4 (سه‌چهارم) عمر مفيد ملك مورد معرفي (بر اساس گزارش ارزيابي) نباشد .
 تأكيد مي‌گردد در صورتي كه متقاضي همزمان با تعويض وثيقه، تقاضاي دريافت تسهيلات جديد (اعم از مابه‌التفاوت تسهيلات يا تسهيلات جديد علاوه بر انتقال بدهي تسهيلات قبلي) را داشته باشد، رعايت حداكثر قدمت پلاك معرفي شده متناسب با تسهيلات دريافتي جديد ضروري مي‌باشد.

ردیف  نوع تسهیلات  ملاحظات مربوط به قدمت ساختمان 
1 اوراق گواهی حق تقدم    حداکثر قدمت ملک تا 25 سال تسهیلات به صورت انفرادی  100 ، 80 و 60  میلیون تومان ( حسب وقوع ملک در مناطق مختلف جغرافیایی )
- حداکثر قدمت ملک تا 25 سال تسهیلات به صورت زوجین 200 ، 160 و 120  میلیون تومان ( حسب وقوع ملک در مناطق مختلف جغرافیایی )
- قدمت ملک 25 تا 30 سال تسهیلات به صورت انفرادی  80 ، 60 و 40 میلیون تومان ( حسب وقوع ملک در مناطق مختلف جغرافیایی )
- قدمت ملک 25 تا 30 سال تسهیلات به صورت زوجین  160 ، 120 و 80 میلیون تومان ( حسب وقوع ملک در مناطق مختلف جغرافیایی )
- عدم امکان پرداخت تسهیلات در املاک بالای 30 سال 
2 حساب صندوق پس انداز مسکن یکم 
  حداکثر قدمت ملک تا 20 سال 
- عدم امکان پرداخت تسهیلات در املاک بالای 20 سال
3 حساب صندوق پس انداز مسکن عادی  حداکثر قدمت ملک تا 30 سال ساخت
- عدم امکان پرداخت تسهیلات در املاک بالای 30 سال 
4 حساب پس انداز مسکن جوانان
  حداکثر قدمت ملک تا 25 سال ( سقف تسهیلات براساس سال افتتاح حساب و منطقه جغرافیایی وقوع ملک محاسبه میشود )
- قدمت ملک 25 تا 30 سال تسهیلات به صورت انفرادی  80 ، 60 و 35 میلیون تومان ( حسب وقوع ملک در مناطق مختلف جغرافیایی )
- قدمت ملک 25 تا 30 سال تسهیلات به صورت زوجین  80 ، 70 و 50 میلیون تومان ( حسب وقوع ملک در مناطق مختلف جغرافیایی )
- عدم امکان پرداخت تسهیلات در املاک بالای 30 سال
5 حساب جوانان و یا صندوق پس انداز عادی
توام با اوراق حق تقدم 
مطابق ضوابط و مقررات اوراق گواهی حق تقدم ( ردیف 1 )
6 حساب صندوق پس انداز مسکن یکم
توام با اوراق گواهی حق تقدم 
مطابق ضوابط و مقررات صندوق پس انداز مسکن یکم  ( ردیف 2 )
7 تعویض وثیقه در انواع تسهیلات  بدون دریافت مابه تفاوت تسهیلات : مشروط به رعایت ضوابط بانک ، پلاک جدید محدودیتی در قدمت ساخت ندارد .
در  دریافت ما به تفاوت و یا تسهیلات جدید : قدمت پلاک جدید بایدمتناسب با شرایط تسهیلات جدید باشد.