بن کارت بن کارت

بن کارت بانک مسکن

بن کارت جهت استفاده کارکنان دولت ادارات سازمان ها وسایرموسسات ویا افراد عادی برای استفاده ازکمک های غیرنقدی سازمان متبوعه صادر می گردد.

  • این کارت ها شتابی هستندوبرای خریدکالا مورد استفاده قرار می گیرند و قابلیت دریافت وجه نقد را ندارند.
  •  با استفاده از بن کارت می توان قبوض را پرداخت نمود . 
  •  رمز بن کارت از طریق  دستگاه خودپرداز، کیوسک یا پایانه شعب بانک مسکن  قابل تغییر می باشد .
  • دریافت رمز دوم برای بن کارت از طریق دستگاه خودپرداز، کیوسک یا پایانه شعب بانک مسکن، امکان پذیر می باشد.

تاریخ ویرایش1398/9/26- 16:33