درجه بندی شعب درجه بندی شعب

با توجه به اینکه شعب دارای درجات مختلفی می باشند، سازمان و همچنین تعداد و ترکیب نیروی انسانی آنان تحت تاثیر قرار می گیرد ، لذا لازم است توضیحی در این مورد ارایه گردد.درجه بندی شعب بصورت سالیانه و بر اساس عملکرد هر شعبه ( به تفکیک منابع ، مصارف، خدمات و سایرین ) از سال 1372 در شبکه بانک عملی گردیده است. عمل درجه بندی توسط اداره طرح و برنامه صورت می گیرد و عملکرد هر شعبه بر اساس امتیازکسب شده مورد ارزشیابی مجدد قرار می گیرد و درجه آن برای یک دوره آتی مشخص می گردد.

درجه شعب به ترتیب از ممتاز (نوع الف و ب) تا درجه 5 تعیین می گردد. شعب جدیدالتاسیس در شهرتهران با درجه 3 و در سایر شهرها با درجه 4 افتتاح می گردیدند. از سال 1386 شعب تازه تاسیس در ابتدا در تهران دارای درجه 4 و در شهرهای دیگر دارای درجه 5 خواهند بود و شعب مرکزی در مراکز استانها نیز دارای حداقل درجه یک می گردند.

در پایان سال 1385 از مجموع 973 شعبه بانک، تعداد 624 شعبه(64درصد) دارای درجه 4، تعداد 147 شعبه(15درصد ) دارای درجه 3، تعداد 152 شعبه( 15درصد) دارای درجه 2، تعداد 33 شعبه (3درصد)دارای درجه یک و تعداد 17 شعبه ( کمتراز 2درصد ) دارای درجه ممتاز ( نوع یک و دو) بوده اند. بنابراین در این مقطع زمانی حدود 80درصد تعداد شعب بانک را شعب دارای درجه 3 و 4 تشکیل داده اند.

در مجموع بررسی تغییرات شعب بانک در طول بیست و پنجساله مورد بررسی بیانگر این است که: 
 
  • رشد تعداد شعب و باجه های بانک در دهه اول دوره بررسی بصورت تصاعدی ادامه داشته است بصورتی که طی یک دهه اول ( 1370-1361 ) بطور متوسط، سالیانه 10 شعبه ( واحد) به مجموعه شعب اضافه شده است .
  •  دهه دوم مورد بررسی (1380-1371 ) شاهد افتتاح حدود 410 شعبه بوده است بطوریکه تعداد شعب از 318 مورد به 730 مورد افزایش یافته است . یعنی سالیانه 41 شعبه به شبکه اضافه شده است. بویژه در دوره پنجساله سوم (1375-1371 ) نیز این روند افزایشی ادامه داشته است بطوریکه تعداد شعب و باجه ها از 318 به 522 مورد افزایش یافته و بطور متوسط حدود 41 شعب در هرسال افتتاح شده است، که این عامل ناشی از رشد اقتصادی کشور بویژه در بخش مسکن و ساختمان و بر اساس آن اتخاذ سیاستهای توسعه شبکه توسط مدیریت بانک پس از پایان جنگ تحمیلی هشت ساله می باشد.
  •  در دوره پنجساله آخر روند افزایش تعداد شعب کماکان ادامه یافته است و سیاست توسعه شعب از جمله استراتژیهای میان مدت بانک بوده است. بطوریکه نرخ رشد آن بطور متوسط سالیانه حدود 35 شعبه بوده است. در این دوره شبکه بانک از 797 شعبه در پایان سال 1381 به 973 شعبه در پایان دوره (سال 1385) رسیده است .
  •  تعداد باجه های بانک از سال 1361 تا پایان دهه اول در حال افزایش بوده است و از 74 باجه به 100 باجه افزایش یافته است ولیکن در پنجساله سوم (1375-1371)تقریباً به کمترین حد ممکن کاهش یافته است ولیکن رشد شعب کماکان ادامه داشته است.
  •  نسبت تعداد کارکنان به تعداد شعب بصورت سرانه ، در کل دوره مورد بررسی دایماً درحال کاهش بوده است بطوریکه در پنج ساله نخست حدود 15 نفر، پنجساله دوم حدود 13 نفر، پنج ساله سوم حدود 10 نفر، پنجساله چهارم حدود 10 نفر و پنجساله آخر نیز حدود 5/9 نفر بوده است .
  •  کاهش نرخ سرانه موصوف بعلت رشد مستمر شبکه بانک بیش از نرخ رشد جذب نیروی انسانی و همچنین بدلیل بکارگیری بیشتر فناوری اطلاعات و ارتباطات بمنظور ارایه خدمات بیشتر ، سریعتر و بهتر در شعب و بصورت خدمات نوین بانکداری ( فارغ از محل فیزیکی شعب و زمان ارایه خدمات ) بوده است که طی چندین سال اخیر رشد فزاینده ای داشته است .
  • در حال حاضر شبکه بانک دارای 1179 شعبه است که از این تعداد 19شعبه ممتازالف، 18شعبه ممتاز ب، 194 شعبه، 137شعبه درجه 1، 316شعبه درجه 2، 405شعبه درجه 3، 273 شعبه درجه 4 و 11شعبه دارای درجه 5 می باشند.
تاریخ ویرایش1400/6/7- 9:43