شرکت سرمایه گذاری ساختمانی بانک های ایران شرکت سرمایه گذاری ساختمانی بانک های ایران

یکی از شرکت هایی که در تشکیل بانک مسکن نقش داشته است شرکت سرمایه گذاری ساختمانی بانک های ایران بوده است که در ذیل به طور مختصر به تاریخچه آن پرداخته می شود. 
شرکت سرمایه گذاری ساختمانی بانک های ایران درمردادماه سال 1355با سرمایه 15میلیارد ریال با مساعدت بانک مرکزی ایران و مشارکت 28 بانک و سرمایه گذاری بخش خصوصی تاسیس شد و بالغ بر 97 درصد سهام آن متعلق به سایر بانک ها بود. هدف از تاسیس این شرکت (طبق ماده 3 اساسنامه) کمک به ایجاد و تاسیس واحدهای ساختمانی ، اعم ازمسکونی و تجاری بود.
طبق ماده 4 اساسنامه، شرکت به منظور نیل به اهداف خود می بایست به عملیات زیرمبادرت ورزد:
  • ایجاد تسهیلات مالی مورد نیاز واحدهای ساختمانی ازطریق پیش خرید واحدها
  •  تشویق سرمایه گذاری در زمینه اجرای طرح های مذکور طبق آیین نامه مصوب هیات مدیره
  •  دریافت هرگونه وام و اعتبار از منابع داخلی و خارجی
  •  فروش واحدهای مسکونی به خریداران (بصورت نقدی یا اقساطی) و واحدهای تجاری به طورنقدی
  •  مشارکت در ایجاد شرکت های جدید تولیدکننده مصالح ساختمانی و مساعدت به توسعه وگسترش شرکت های موجود از طریق خرید سهام شرکت های مذکور

کارکنان این شرکت 53 نفر بوده است که از این تعداد40 نفر کارمند و13نفر خدمتگزار و راننده و نامه رسان بودند. توزیع کارکنان شرکت برحسب مدرک تحصیلی نشان می دهدکه 3 نفردارای مدرک تحصیلی دکترا، 8 نفر فوق لیسانس،12نفرلیسانس،3 نفر فوق دیپلم، 12نفر دیپلم،3 نفرسیکل اول متوسطه و12نفرحدود ششم ابتدایی بوده اند. به استناد دفاتر و حساب های شرکت تاپایان آذرماه 1358 از 15 میلیارد ریال سرمایه شرکت درحدود 3.4 میلیارد ریال آن در طرح های ساختمانی سرمایه گذاری شده بود و از بقیه سرمایه مبلغ 11.4میلیارد ریال بصورت سپرده ثابت نزد بانک ها و1.2میلیارد ریال آن بصورت اوراق قرضه نگهداری می شد. شرکت اعتباراتی جهت پیش خرید و یا تعهد خرید واحدهای مسکونی پرداخت نموده بود از جمله آن وام هایی بوده است که بشرح جدول شماره2 به بانک ساختمان پرداخت کرده است. شرکت جمعاً در 8 طرح ساختمانی سرمایه گذاری نموده بود که یکی ازآنان وام خرید ساختمان به دانشگاه گیلان به مبلغ 150 میلیون ریال به مدت پنج سال بود. بقیه طرح ها که قرارداد آنها به صورت پیش خرید و تعهد خرید منعقد گردید شامل الهیه کرمانشاه (حدود 400 واحد)، پودونک شیراز (115 واحد)، کورش عجب شیر (100 واحد)، ابهر (150 واحد)، بوستان تهران، رشت (512 واحد) و دانشگاهیان تهران (1350 واحد) می باشد که عموماً در سال 1356 منعقد گردید. به استناد اهداف، وظایف و عملکرد شرکت سرمایه گذاری ساختمانی بانک های ایران، بایستی این شرکت را به عنوان یک مؤسسه مالی مرتبط با بخش ساختمان به شمار آورد که درصورت تداوم فعالیت آن نقش چندان موثری دراین بخش نمی توانست داشته باشد و لذا عمدتاً به صورت حاشیه ای فعالیت می نمود. اما نکته مثبت و حایز اهمیت آن در مرحله ادغام، دارا بودن میزان قابل توجهی منابع مالی بلا استفاده بوده است که درتعیین میزان سرمایه بانک مسکن و تامین منابع اولیه بانک مؤثر واقع گردید.
تاریخ ویرایش1396/1/9- 9:48