حواله های ارزی حواله های ارزی

 • - صدور حواله های ارزی از محل حساب های ارزی، تخصیصی توسط بانک مرکزی ج.ا.ا و سامانه نیما

  - واریز وجه حواله های وارده ارزی به حساب های ارزی اشخاص

  - صدور حواله های ارزی به خارج از کشور از محل حواله های وارده ارزی 

  - پرداخت اسکناس از محل حواله های وارده ارزی به ذینفع در حد مقدورات بانک

  - خرید حواله های ارزی وارده و تبدیل آن به ریال به نرخ روز

  - تبدیل حواله های ارزی وارده به سایر ارزهای قابل قبول به درخواست مشتری و در حد مقدورات بانک

  - ارسال حواله با استفاده از خدمات صرافی بانک مسکن

تاریخ ویرایش1398/7/13- 7:12