اداره کل حوزه مدیریت اداره کل حوزه مدیریت

رییس اداره کل حوزه مدیریت
آدرس پستی : میدان ونک-خیابان عطار-ساختمان بانک مسکن-طبقه نهم
تلفن : 021-88875672
نمابر : 021-82932907
اداره کل حوزه مدیریت - معاون
آدرس پستی : میدان ونک-خیابان عطار-ساختمان بانک مسکن-طبقه نهم
تلفن : 021-88772697
نمابر : 021-88884026
اداره کل حوزه مدیریت - معاون دبیرخانه هیات مدیره
آدرس پستی : میدان ونک-خیابان عطار-ساختمان بانک مسکن-طبقه نهم- کدپستی:۱۹۹۴۷۶۳۸۱۱
تلفن : 021-82932906
نمابر : 021-82932925
اداره کل حوزه مدیریت - معاون اجرایی
آدرس پستی : میدان ونک-خیابان عطار-ساختمان بانک مسکن-طبقه نهم
تلفن : 021-88795851
نمابر : 021-82932907
 

ساختار سازمانی ساختار سازمانی