اداره کل روابط عمومی اداره کل روابط عمومی

رییس اداره کل روابط عمومی
آدرس پستی : میدان ونک- خیابان عطار -ساختمان بانک مسکن- طبقه اول
تلفن : 021-88885820
نمابر : 021-82932102
اداره کل روابط عمومی - معاون
آدرس پستی : میدان ونک-خیابان عطار-ساختمان بانک مسکن-طبقه اول
تلفن : 021-82932100
نمابر : 021-82932102
اداره کل روابط عمومی - معاون
آدرس پستی : میدان ونک- خیابان عطار -ساختمان بانک مسکن- طبقه اول
تلفن : 021-88781103
نمابر : 021-82932102