پایانه شعبه ای پایانه شعبه ای

برداشت: مشتری پس از کشیدن کارت بر روی پایانه شعبه ای و انتخاب برداشت و پس از ورود رمز می تواند اقدام به برداشت از کارت مسکن یا شتابی نماید.

واریز: مشتری پس از کشیدن کارت بر روی پایانه شعبه ای و انتخاب واریز و پس از ورود رمز می تواند اقدام به واریز به حساب/کارت مربوطه نماید.

انتقال وجه : مشتری پس از کشیدن کارت بر روی پایانه شعبه ای و انتخاب انتقال وجه و پس از ورود رمز می تواند اقدام به انتقال وجه به مسکن کارت یا کارتهای شتابی و یا پرداخت اقساط نماید.

تغییر رمز اول:  از طریق این سرویس مشتری می تواند رمز اول کارت خود را تغییر دهد.

تخصیص یا تغییر رمز دوم: با این سرویس مشتری می تواند به کارت خود رمز دوم تخصیص داده یا نسبت به تغییر رمز دوم از قبل اختصاص داده شده اقدام نماید.

 

تاریخ ویرایش1398/7/14- 7:9