سپرده قرض الحسنه پس انداز جاری سپرده قرض الحسنه پس انداز جاری

سپرده قرض الحسنه پس انداز جاری

 

شرایط افتتاح حساب جاری بدون دسته چک برای شخص حقیقی :

 1. داشتن حداقل 18 سال تمام شمسی یا ارائه حکم رشد از دادگاه صالحه
 2. حصول اطمینان از رعایت مفاد ماده 21 قانون صدور چک

توضیح: کلیه حساب های جاری اشخاصی را که بیش از یک بار چک بی محل صادر کرده اند و تعقیب آنها منجر به صدور کیفر خواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز نمی شود.

 1. معرفی فردی به عنوان وکیل/ نماینده قانونی برای اشخاصی که به هر نحو قادر به امضای چک نمی باشند.
 2. داشتن معرف : معرفی یک نفر مورد قبول رییس شعبه .


شرایط افتتاح حساب جاری بدون دسته چک برای شخص حقوقی :

 1. دارا بودن شرایط عمومی افتتاح حساب جاری برای مدیرعامل و اعضاي هیأت مـدیره  شخص حقوقي، صاحبان امضاء مجاز و  همچنين اشخاص حقیقي که به نمایندگي از سایر اشخاص حقوقي در هیأت مدیره عضـو ميباشند.
 2.  شخص حقوقی باید در داخل کشور و در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده و یا شرکت در شرف تاسیس باشد.
 3.  ارائه مستندات مثبته ، در خصوص تاسیس و همچنین اختیارات و وظایف قانونی صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی که به موجب قوانین خاص ایجاد شده و نیاز به ثبت در مرجع ثبت شرکتها ندارد.

تبصره : منظور از اشخاص حقوقی که به موجب قوانین خاص ایجاد شده اند ، اشخاصی هستند که طبق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی ایجاد می شوند همانند کمیته امداد ، بنیاد مسکن و ...

 1. ارائه تاییدیه از وزارت امورخارجه برای سفارتخانه ها

 

شرایط اعطای دسته چک:

 1. اعطاي دسته چک بـه  مشـتري  داراي سـابقه  چـک  برگشـتي  رفـع سوءاثر نشده، بدهي غيرجاري ممنوع است.
 2. اعطاي دسته چک به اشـخاص حقـوقي کـه مـدیرعامل، اعضـاي هیأت مدیره، اشخاص حقیقي نماینده سایر اشخاص حقوقي عضو هیأت مدیره و امضاءکنندگان مجاز آن داراي سابقه چک برگشـتي و یـابدهي غيرجاري مي باشند، ممنوع است.
 3. اعطای دسته چک به مشتری که حساب جاری وی به دلایل قانونی یا حسب تصمیم مراجع قضایی مسدود گردیده و برداشت از آن ممنوع است، مجاز نیست.
 4. اعطاي دسته چک جدید منوط به بازگشت تمامي برگههاي دسـته چکهاي قبلي و حداقل 4/5 از برگههاي آخرین دسته چک مشتري بـه بانک خواهد بود.

 

 

شرایط عدم پرداخت وجه چک و صدور گواهی نامه عدم پرداخت چک:

 1. عدم کفایت موجودی حساب جاری و عدم امکان تامین وجه چک از محل سایر حساب ها (قرض الحسنه پس انداز، سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت)
 2. عدم انطباق امضای مندرج در چک با نمونه امضای معرفی شده توسط مشتری یا وکیل/نماینده قانونی وی در حدود عرف بانک
 3. تشخیص هرگونه اختلاف در مندرجات چک در چارچوب قوانین و مقررات مربوط
 4. صدور دستور عدم پرداخت توسط مشتری یا ذینفع یا قائم مقام قانونی وی، در چارچوب ماده 14 "قانون صدور چک"
 5. بسته بودن حساب جاری یا انسداد بخشی یا تمامی موجودی آن ازجمله به موجب قانون، دستور مرجع قضایی یا به مشتری و عدم امکان تامین وجه چک از محل سایرحساب ها به گونه ای که امکان پرداخت وجه چک به طور کامل میسر نباشد.
 6. قلم خوردگی در متن چک(در صورت فقدان ظهرنویسی مرتبط با تصحیح قلم خوردگی)
 7. سایر موارد به موجب قوانین و مقررات موضوعه

 

 

نحوه رفع سوء اثر از سوابق چک های برگشتی:

 1. تامین موجودی
 2. ارایه لاشه چک برگشتی
 3. ارایه رضایت نامه و اقرارنامه محضری ذینفع چک به بانک در صورت عدم امکان ارایه لاشه چک برگشتی به بانک بنا به دلایلی نظیر مفقود شدن، به سرقت رفتن و سوختن
 4. واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود نمودن آن به مدت 24 ماه
 5. ارایه حکم، قرار و یا دستور مقام قضایی مبنی بر رفع سوءاثر از سوابق چک برگشتی یا ارایه نامه رسمی از سوی واحد اجرای احکام مرجع قضایی مبنی بر پرداخت مبلغ چک
 6. ارایه نامه از مرجع ثبتی ذیصلاح مبنی بر اجرای چک( با ذکر مشخصات اصلی چک) وبلامانع بودن رفع سوء اثر از آن

 

 

سایر موارد :

 1. ارائه دسته چک برای حساب افتتاح شده برای شرکت در شرف تاسیس ممنوع بوده و برداشت و انتقال از حساب مزبور تا زمان ارائه روزنامه رسمی حاکی از ثبت شرکت امکانپذیر نمی باشد.
 2. قرارداد و کارت نمونه امضاء باید در حضور متصدی افتتاح حساب جاری به امضای متقاضی یا وکیل/ نماینده قانونی وی رسانده شود
 3. بانک مجاز به افتتاح و نگهداری بیش از یک حساب جاری ریالی انفرادی و یک حساب جاری ريالی مشترک برای هر شخص حقیقی نمی باشد.