خلاصه ضوابط و مقررات دستورالعمل اعتبارات اسنادي داخلي – ريالي خلاصه ضوابط و مقررات دستورالعمل اعتبارات اسنادي داخلي – ريالي

تعاريف کلي: اعتبار اسنادي داخلي- ريالي نوعي شيوه پرداخت و خدمتي است که بانک بنا به درخواست يک خريدار ( متقاضي ) به منظور خريد يا سفارش کالا يا خدمات از يک فروشنده / ذينفع داخلي و به نفع وي برقرار مي نمايد.

گشايش اعتبار اسنادي داخلي ريالي براي مبالغ 500 ميليون ريال و بيشتر امکان پذير مي باشد.

بانک گشايش کننده اعتبار بطور غير قابل برگشت ، پرداخت بهاي کالا/ خدمات خريداري شده را  در صورت ارائه اسناد مطابق با شرايط اعتبار توسط ذينفع تعهد مي نمايد.

خريدار / متقاضي با مراجعه به بانک طبق ضوابط و شرايط بانک ، درخواست گشايش اعتبار اسنادي داخلي ريالي مي نمايد و حسب اعلام بانک بايد پيش پرداخت تعيين شده را به حساب بانک واريز و نسبت به ارائه وثايق مورد نياز اقدام نمايد.

فروشنده / ذينفع طرف قرارداد خريدار/ متقاضي بوده و اعتبار اسنادي داخلي – ريالي به نفع وي افتتاح مي گردد.

اعتبار اسنادي داخلي – ريالي بر مبناي عقد جعاله گشايش مي شود.

گشايش اعتبارات اسنادي مي تواند ديداري يا مدت دار ( يوزانس يا ريفاينانس ) باشد. درگشايش اعتبار اسنادي بر اساس مصوبه هاي صادره بخشي از مبلغ اعتبار به عنوان پيش پرداخت در زمان گشايش از مشتري اخذ و مابقي در زمان تحويل اسناد توسط مشتري تأمين و به حسابهاي مربوطه واريز ميگردد. تضمين باقيمانده وجه اعتبار ، براساس مقررات جاري بانک و در قبال وثايق معتبر انجام مي گيرد.

در صورت درخواست برخورداري از تسهيلات ريالي توسط مشتري ( به جز شرکتها و دستگاه هاي دولتي ) بايد در ابتداي گشايش اعتبار درخواست نامبرده مورد بررسي قرار گرفته و در صورت موافقت پس از رسيدن اسناد ، شعبه مي تواند با رعايت حدود اختيارات تفويض شده مابقي مبلغ اعتبار را از طريق انعقاد قرارداد فروش اقساطي در بخش توليد و يا قرارداد مشارکت مدني در بخش بازرگاني و خدمات تأمين نمايد.

مدارک مورد نياز جهت گشايش اعتبار اسنادي داخلي – ريالي:

 • مدارک احراز هويت
 • استعلام تسهيلاتي و چک برگشتي
 • اخذ صورتهاي مالي و آخرين اظهار نامه مالياتي براساس آخرين دستورالعمل هاي جاري بانک
 • بررسي اهليت اعتباري متقاضي و اعتبار سنجي
 • اعتبار سنجي ضامنين

وثايق قابل قبول بانک بشرح ذيل مي باشد:

 • وثايق ملکي
 • سپرده مدت دار بانکي
 • اوراق مشارکت
 • ضمانت نامه بانکي
 • سفته با امضاء دو نفر ضامن معتبر و مورد قبول بانک
 • وجه نقد و ساير وثايق مورد قبول بانک با تأييد مرجع تصويب اعتبار

سررسيد اعتبار اسنادي داخلي ريالي يکسال از زمان گشايش اعتبار در نظر گرفته مي شود.

تاریخ ویرایش1398/7/13- 9:22