اطلاعیه ها اطلاعیه ها

بازگشت

فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران جهت اجرایی سازه ، معماری ، تاسیسات مکانیکی بانک مسکن شعبه مرکزی سیرجان

فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران جهت اجرایی سازه ، معماری ، تاسیسات مکانیکی بانک مسکن شعبه مرکزی سیرجان

1-نام و نشانی کارفرما:

بانک مسکن به نشانی تهران، خیابان ولی عصر بالاتر از میداو نک . خیابان عطار نبش خیابان تک شمالی . ادارات مرکزی بانک مسکن طبقه سوم . دبیرخانه کمیسیون معاملات و مناقصات

2- موضوع فراخوان:

ارزیابی کیفی پیمانکاران جهت اجرایی سازه ، معماری ، تاسیسات مکانیکی بانک مسکن شعبه مرکزی سیرجان

3- رشته یا زمینه تخصصی:

ساختمان

4-مهلت و محل دریافت اسناد فراخوان :

از ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخ 28/5/1393 تا ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 4/6/1393 . آدرس فوق ، دایره کمیسیون معاملات و مناقصات.

5- مهلت و محل تسلیم پیشنهادها:

تا ساعت 15 روز شنبه مورخ 22/6/1393 . آدرس فوق ، طبقه سوم، دبیرخانه کمیسیون معاملات و مناقصات.

6-تاریخ و محل برگزاری جلسه بازگشایی پاکتهای حاوی پاسخ فراخوان:

ساعت 15 روز دوشنبه مورخ 24/6/1393. در محل فوق ، طبقه نهم، سالن کنفرانس.

7-مدارک لازم جهت دریافت اسناد:

الف)فیش واریزی به مبلغ 000ر150 ریال به حساب شماره 1-8855 به نام اداره حسابداری کل قابل پرداخت در کلیه شعب بانک مسکن.

ب)ارایه معرفی نامه کتبی به همراه کارت شناسایی معتبر

ساعت : 14:26:00
تاريخ : 1393/06/02