اطلاعیه ها اطلاعیه ها

بازگشت

دومین جشنواره ملی بهره وری ایرانیان

دومین جشنواره ملی بهره وری ایرانیان
توسعه از طریق ایجاد امکانات جدید (سرمایه گذاری) و استفاده بهتر از امکانات موجود(بهره وری) دو راه حل ممکن در دیدگاه کلان هستند که سهم هر یک از این طرق در برنامه چهارم توسعه و در سیاست های کلان برنامه پنجم توسعه نیز مشخص شده است. همواره  در دوران رونق اقتصادی توجه به ایجاد امکانات جدید و در دوران رکود توجه به استفاده بهتر از امکانات موجود اولویت پیدا می کنند در حالی که در اقتصادهای رقابتی تر که منابع نامحدود نیستند توجه ویژه به استفاده بهتر از امکانات موجود همیشگی و از اصول کسب و کار بوده و خواهد بود. توجه به سهم بهره وری در رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته همواره بیش از رشد سرمایه گذاری های جدید بوده و این موضوع نشانگر توجه به علم مدیریت و اقتصاد به عنوان استفاده از منابع محدود برای دستیابی به خواسته های نامحدود می باشد.
برگزاری جشنواره ملی بهره وری ایرانیان راه حلی تشویقی است برای توجه به بهره وری و ابزاری است برای ترویج اهمیت بهره وری در بین مدیران و سازمان هایی که علاقمند به استفاده بهتر از امکانات و سرمایه ها وکارکنان خویش هستند. معرفی این مدیران سپاسگزاری ویژه ای است از آنها به خاطر درک اهمیت بهره وری و جاری کردن آن و در نهایت ایجاد ارزش افزوده به عنوان مهمترین خروجی در دراز مدت و به صورت پایدار به نسبت امکانات و سرمایه و نیروی انسانی فعال سازمان که مبنای داوری در کمیته های ویژه متخصص هر صنعت می باشد.
امید است با حمایت همه بخش های خصوصی ، دولتی و مردم محور از این جشنواره مسیر رسیدن به چشم انداز 1404 تسهیل گردد.
برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به آدرس http://www.ipcel.org مراجعه نمایید.
ساعت : 09:49:00
تاريخ : 1389/08/03