اطلاعیه ها اطلاعیه ها

بازگشت

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران(RFQ) جهت مطالعات و طراحی مراحل اول و دوم پروژه های احداث و بازسازی ساختمان های شعب، مدیریت های شعب و ستاد بانک مسکن واقع در سطح کشور در سال 1398

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران(RFQ) جهت مطالعات و طراحی مراحل اول و دوم پروژه های احداث و بازسازی ساختمان های شعب، مدیریت های شعب و ستاد بانک مسکن واقع در سطح کشور در سال 1398

1-نام و نشانی کارفرما:

بانک مسکن به نشانی تهران ، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا )، بالاتر از چهار راه اسفندیار، خیابان ارمغان شرقی، پلاک 8، ساختمان ادارات کل مرکزی بانک مسکن .

2-نوع، کمیت و کیفیت خدمات (موضوع فراخوان):

ارزیابی کیفی مشاوران جهت مطالعات و طراحی مراحل اول و دوم پروژه های احداث و بازسازی ساختمان های شعب، مدیریت های شعب و ستاد بانک مسکن  واقع در سطح کشور در سال 1398 طبق مشخصات فنی مندرج در اسناد پیوست (RFQ)

3-توضیحات:

بانک مسکن در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران جهت مطالعات و طراحی مراحل اول و دوم پروژه های احداث و بازسازی ساختمان های شعب، مدیریت های شعب و ستاد بانک مسکن واقع در سطح کشور در سال 1398 طبق مشخصات فنی مندرج در اسناد پیوست (RFQ)را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت اسناد فراخوان تا ارایه پیشنهاد مشاوران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مشاوران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در فراخوان محقق سازند.زمان انتشار فراخوان در سامانه تاریخ 1398/04/25 می باشد.

4- اطلاعات تماس دستگاه کارفرما (بانک مسکن) جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد فراخوان :

آدرس :تهران ، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا )، بالاتر از چهار راه اسفندیار، خیابان ارمغان شرقی، پلاک 8، ساختمان ادارات کل مرکزی بانک مسکن ، طبقه دوم، دبیرخانه کمیسیون معاملات و مناقصات تلفن : 26205738

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 41934 دفتر ثبت نام:88969737 و  85193768 
ساعت : 09:51:00
تاريخ : 1398/04/24