مناقصه مناقصه

بازگشت

پروژه نیلو پارک

نوع :
مزایده
طبقه بندي موضوعي :
عمومی
رسانه :
پرتال
موضوع :
پروژه نیلو پارک
شماره :
16/48/96

    بانک مسکن در نظر دارد ملک مازاد خود به شرح ذیل واقع در تهران خیابان پاسداران – مقابل پمپ بنزین نبش خیابان کاظمی (گلستان هشتم) پروژه نیلو پارک بشرح ذیل را  از طریق برگزاری مزایده عمومی و به صورت شرایط نقدی و یکجا  از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به صورت الکترونیکی به فروش برساند.

  1. برج مسکونی 17 طبقه مشتمل بر 56 واحد مسکونی هر کدام با یک واحد پارکینگ و یک باب انباری
  2. 27 واحد پارکینگ مازاد ( مازاد بر 56 واحد تخصیصی)
  3. قطعه زمین گود برداری شده به مساحت حدود 1100 متر مربع(در زمان ساخت، پروانه ساختمانی میبایست اخذ شود)
  4. قدرالسهم از عرصه دارای موقعیت تجاری(در صورت امکان حصول مجوز ساخت تجاری)

تاریخ انتشار:1396/03/29 مهلت دریافت اسناد مزایده از طریق سامانه: تا ساعت14 مورخ1396/04/08 تاریخ بازدید:1396/03/30 لغایت1396/04/08  ساعت00 :10 لغایت00 :14 مهلت ارایه پیشنهاد: تا ساعت16:00 روز شنبه مورخ 1396/04/17    تاریخ بازگشایی : روز دوشنبه 1396/04/19 ساعت8:00 صبح تاریخ اعلام به برنده : ساعت 8:00 مورخ 1396/05/05

کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت برگ شرایط مزایده تا ارایه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکت ها و همچنین پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه) از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) می باشد . متقاضیان شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نامه و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (توکن)  به آدرس اینترنتیwww.setadiran.ir   (قسمت مزایده) مراجعه و یا شماره تلفن های دفتر ثبت نام 85193768 و 88969737 و مرکز تماس 27313131 تماس حاصل نمایند. لازم است متقاضیان خرید در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده را محقق سازند.ضمنا" کلیه اطلاعات محل شامل مشخصات ،شرایط و نحوه فروش در برد اعلان عمومی سامانه مزایده قابل مشاهده ،بررسی و انتخاب می باشد.

ساعت : 07:41:00
تاريخ : 1396/03/29