مناقصه مناقصه

بازگشت

مناقصه عمومی دومرحله ای خرید خدمات ارتباطی ماهواره vsat

نوع :
مناقصه
طبقه بندي موضوعي :
عمومی
رسانه :
پرتال بانک
موضوع :
مناقصه عمومی دومرحله ای خرید خدمات ارتباطی ماهواره vsat
شماره :

1-نام و نشانی مناقصه گزار: 
بانک مسکن به نشانی تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان عطار، نبش خیابان تک، ساختمان ادارات مرکزی.

2-نوع ، کمیت و کیفیت خدمات (موضوع مناقصه): 
خرید خدمات ارتباطی ماهواره vsat

3-نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:
مبلغ 000ر000ر000ر5 (پنج میلیارد) ریال که لازم است به صورت ضمانت نامه بانکی بدون قید و شرط یا رسید واریز نقدی به حساب شماره 8/8449 به نام اداره کل حسابداری و بودجه به مقصد اداره کل حسابداری و بودجه (کد 9951) قابل واریز در کلیه شعب بانک مسکن یا تودیع اوراق مشارکت منتشر شده توسط بانک مسکن ارایه گردد.

4-مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه : 
از ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ28/10/92 تا ساعت 15 روزسه شنبه مورخ 8/11/92 ، آدرس فوق ، طبقه سوم ـ دایره کیمسیون معاملات و مناقصات .

5- مهلت و محل تسلیم پیشنهادها:

تا ساعت 00 : 15 روز شنبه مورخ 19/11/92 آدرس فوق ، طبقه سوم ، دایره کمیسیون معاملات و مناقصات.

6-تاریخ و محل برگزاری جلسه بازگشایی پاکتهای الف و ب:
ساعت 8:30 صبح روز دوشنبه مورخ 21/11/1392 در محل فوق، طبقه نهم، سالن کنفرانس.

7-مدارک لازم جهت دریافت اسناد:

الف)فیش واریزی به مبلغ 000ر150 ریال به حساب شماره 1-8855 به نام اداره کل حسابداری و بودجه به مقصد ایاره کل حسابداری و بودجه (کد 9951) قابل پرداخت در کلیه شعب بانک مسکن.
ب)ارایه معرفی نامه کتبی به همراه کارت شناسایی معتبر

*هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

ساعت : 10:21:00
تاريخ : 1392/10/25