تازه های اخبار تازه های اخبار

5011نفر ساعت دوره آموزشی طی سه ماهه دوم سال جاری در مدیریت شعب کرمان برگزار شد.

مدیریت شعب کرمان به منظور ارتقای سطح اطلاعات شغلی کارکنان طی سه ماهه سالجاری تعداد10دوره آموزشی رابه مدت 388ساعت رابرای روسا ،معاونان،پایوران ومتصدیان امور بانکی برگزار کرده است .
مدیریت شعب کرمان به منظور ارتقای سطح اطلاعات شغلی کارکنان طی سه ماهه سالجاری تعداد10دوره آموزشی رابه مدت 388ساعت رابرای روسا ،معاونان،پایوران ومتصدیان امور بانکی برگزار کرده است .
کارمزد خدمات بانکی ،سیستم کاربردی شعب 1،سیستم کاربردی شعب 2،آشنایی با آموزش الکترونیکی LMS،آشنایی با اوراق بهادار در بانک ،آشنایی با مفاهیم بانکداری داخلی ،اخلاق حرفه ای ،اطفایحریق وراههای پیشگیری از آتش سوزی ،مدیریت زمان ومهارتهای زندگی جزیدوره های آموزشی برگزار شده طی سه ماهه دوم سالجاری است .
آخرین بروزرسانی 1394/4/30