تازه های اخبار تازه های اخبار

مشارکت بیشتر رییس شعبه در امر مهم بازاریابی مستلزم نقش پررنگ معاون در امورشعبه است

ابراهیم سعید مدیر شعب استان بابیان این مطلب در نشست روسای شعب سطح شهر کرمان که به منظور بررسی عملکرد شش ماهه شعب در بخشهای مختلف برگزار شد .اظهار داشت نقش پررنگ وویژه معاون شعبه در امور مربوطه به شعبه باعث مشارکت بیشتر رییس شعبه درامر مهم بازاریابی است و رییس شعبه با تقسیم کارها ودخالت مستقیم معاون در امور جاری شعبه همچنین با مدیریت وقت خود زمان بیشتری را می تواند به بازاریابی وجذب منابع اختصاص دهد .

 

ابراهیم سعید مدیر شعب استان بابیان این مطلب در نشست روسای شعب سطح شهر کرمان که به منظور بررسی عملکرد شش ماهه شعب در بخشهای مختلف برگزار شد .اظهار داشت نقش پررنگ وویژه معاون شعبه در امور مربوطه به شعبه باعث مشارکت بیشتر رییس شعبه درامر مهم بازاریابی است و رییس شعبه با تقسیم کارها ودخالت مستقیم معاون در امور جاری شعبه همچنین با مدیریت وقت خود زمان بیشتری را می تواند به بازاریابی وجذب منابع اختصاص دهد .
وی بازاریابی را وظیفه تک تک کارکنان بیان کرد وافزود رسیدن به اهداف در بخش بازاریابی ووصول مطالبات سعی وتلاش مجدانه تک تک کارکنان را می طلبد .
مدیر شعب استان در ادامه با اشاره به الزام دستگاههای اجرایی استان به انتقال حسابهای دستگاه به بانکهای دولتی گفت فرصت مناسبی برای جذب منابع ایجاده شده که بایستی از این فرصت نهایت استفاده رابرد.
سعید تصریح کرددر خصوص انتقال حسابهای دستگاههای دولتی رایزنی ها ومذاکرههای با سازمان انتقال خون ،پایانه حمل ونقل ،ادره کل راه وشهرسازی ،سازمان تبلیغات ،آزمایشگاه مکانیک خاک ،نوسازی مدارس ،ادره کل راه آهن ،سازمان ورزش وجوانا ن وسازمان میراث فرهنگی وگردشگری استان توسط مدیریت شعب صورت گرفته است که امیدواریم با انتقال حسابهای این دستگاهها به بانک تقویت منابع رادر بانک شاهد باشیم
سعید افزود وصول مطالبات معوق باید جدیتر از گذشته دنبال شود واز آنجایی که وصول مطالبات هزینه ای را در برندارد واگر همه همکاران همت به خرج دهند به طور قطع کاهش مطالبات معوق دور از انتظار نخواهد بود .
وی گفت داشت اطلاعات کافی ابزار کار ماست وکارکنان بایستی از طریق مطالعه بخشنامه هاودستورالعملهای بانک دانش واطلاعات بانکی خودرا افزایش دهندتا در صورت نیاز به راحتی بتوانند مشتریان وارباب رجوع را راهنمایی ومدیریت کنند .
مدیر شعب استان همچنین توجه جدیتر کارکنان به مقوله بخشنامه خوانی ،پیگیری مستمر ودایمی اقساط معوق با بهره گیری از کلیه ظرفیتها موجود وافزایش اطلاعات شغلی کارکنان را مورد تاکید قرار داد.

در بخش دیگری از این نشست محمدعلی احمدی نژاد معاون مالی وفناوری مدیریت با ارایه آمار عملکرد شعب را دربخشهای جذب منابع ،وصول مطالبات وبانکداری الکترونیک تشریح کرد .

آخرین بروزرسانی 1394/4/30