تازه های اخبار تازه های اخبار

معاون فناوری مدیریت شعب استان کرمان بازنشسته شد.

به منظورتجلیل ازخدمات سی ساله احمدی نژاد معاون فناوری مدیریت مراسمی با حضورمدیر،معاون اجرایی،روسای شعب سطح شهرکرمان و تمامی کارکنان مدیریت درمحل سالن اجتماعات برگزارشد.
ابراهیم سعید مدیرشعب استان درابتدای این مراسم طی سخنانی با قدردانی از30سال خدمت صادقانه احمدی نژادازوی به عنوان مدیری کوشا و کارآمدیادکردو گفت مهمترین ویژگی احمدی نژاد آموزش و انتقال دانش و اندوخته های کاری خودبه سایرکارکنان درطول خدمت بود.
سعیددرادامه همکاران بازنشسته راگنجینه های باارزش بانک دانست و افزود هیچ همکاری نباید پس ازبازنشستگی احساس کندکه ازبانک جداشده است بلکه بایدارتباط خودرا با بانک و کارکنان حفظ نمایدو درموقع لزوم با ارایه راهکارو راهنمایی های لازم یاریگرهمکاران شاغل و همچنین نیروهای جوان باشند.
وی اضافه کرد علی رغم میل بانک ازاحمدی نژاد که یکی ازمدیران موفق است خداحافظی می کنیم و امید داریم که درتمامی مراحل زندگی موفق و پیروزباشد.
درادامه این مراسم احمدی نژاد نیزطی سخنانی اعتلای نام بانک و همچنین برافراشته شدن پرچم بانک درعرصه رقابتهای سالم راآرزوی قلبی خود عنوان کرد و سعی و تلاش همه همکاران را بیش ازگذشته دررسیدن بانک به اهداف عالی خودخواستارشد.
درپایان این مراسم هدایایی به رسم یادبود به احمدی نژاد اهدایشد.
آخرین بروزرسانی 1394/4/31