تازه های اخبار تازه های اخبار

کاهش 14درصدی مطالبات معوق مدیریت شعب استان طی سه ماهه اول سال جاری

باتلاش وجدیت کارکنان دایره حقوقی مدیریت وکارکنان شعب تحت پوشش مدیریت مطالبات معوق این مدیریت درپایان فصل نسبت به ابتدای سال 90مبلغ 232/60میلیون ریال معادل 14درصد کاهش یافت .
اتلاش وجدیت کارکنان دایره حقوقی مدیریت وکارکنان شعب تحت پوشش مدیریت مطالبات معوق این مدیریت درپایان فصل نسبت به ابتدای سال 90مبلغ 232/60میلیون ریال معادل 14درصد کاهش یافت .
شایان ذکر است این مهم باتلاش وکوشش کارکنان وبا به کارگیری کلیه ابزارهای موجود صورت پذیرفت و شعب گنجعلیخان کرمان با 95درصد ،جهادکرمان با 87درصد پارس با 85درصد ،عنبر آباد با 82درصد ،جمهوری اسلامی با 67درصد ومرکزی کرمان با 55درصد از شعب موفق دروصول مطالبات معوق بوده اند.
آخرین بروزرسانی 1394/4/31